תשלום תגמולים למשרתים במילואים- תיקון לחוק הביטוח הלאומי

30 במרץ 2011 | נכתב ע"י

לא אחת אנו נתקלים בכתבות לגבי עובדים שאיבדו את מקום עבודתם בעת או בשל שירות מילואים. המדובר בתופעה פסולה, אבל לצערנו עדיין קיימת- ישנם מעסיקים המפטרים חיילים המשרתים במילואים, מאיימים בפיטוריהם או בהרעת תנאי עבודתם. מצד שני, מעסיקים רבים מכירים בחשיבות של שירות המילואים, מתחשבים בעובדים אשר נאלצים להיעדר מהעבודה ומסייעים להם במהלך תקופה זו.

בשל חשיבות שירות המילואים לביטחון המדינה, פועל המחוקק להגן, ככל הניתן, על משרתי המילואים ולהבטיח כי משרתם ושכרם לא ייפגעו בשל השירות.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"ט-1949 אוסר על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו – בטלים הפיטורים.

כן אוסר החוק על המעסיק לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה. במקרה בו שירות המילואים של העובד עולה על יומיים רצופים, אסור למעסיק לפטרו גם בתקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא בהיתר של ועדת תעסוקה. הוועדה לא תיתן היתר, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים ורק אם המעסיק יוכיח, כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים. במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו 30 הימים הללו, כלומר לא ניתן ליצור חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת ובין 30 הימים מתום שירות המילואים, בהם חל איסור לפטר את העובד. הועדה אף מוסמכת להטיל על מעביד שהפר את הוראות החוק פיצוי לטובת העובד בסכום השווה ל- 5 משכורות (או 5 פעמים השכר הממוצע במשק, הגבוה מביניהם).

במטרה להיטיב עם המשרתים במילואים, התקבל בכנסת לפני ימים אחדים חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 127), התשע"א- 2011, שעניינו תשלום תגמול למשרתים במילואים. התיקון מחייב כל מעביד לשלם לעובד ששירת במילואים תשלום על חשבון התגמול המגיע לו בעד השירות. גובה התשלום יהיה בהתאם לשכר שהיה משולם לעובד אילו המשיך לעבוד בתקופת השירות והוא ישולם במועד שבו היה משולם השכר.

המוסד לביטוח לאומי יעביר למעביד את התגמול המגיע לעובד בעד השירות. המעביד יחויב לשלם לעובד כל הפרש שיהיה בין התשלום ששולם על ידי המעסיק לעובד על חשבון התגמול לבין התגמול שיתקבל אצלו מן הביטוח הלאומי. המועד לתשלום ההפרש יהיה ביחד עם השכר של אותו חודש שבו שולם התגמול למעסיק.

מטרת התיקון, כפי שהוסבר בהצעת החוק, היא להבטיח כי המשרתים במילואים יקבלו את מלוא התגמול המגיע להם בעד השירות, שכן בעקבות העלאת גובה התגמול למשרתים שירות קצר מ- 7 ימים נוצרו פערים בין התגמול שחושב ושולם ע"י המוסד לביטוח לאומי למעביד לבין התגמול שחושב ושולם ע"י המעבידים לעובדים.

בכדי להבטיח את תשלום מלוא התגמול לעובד, נקבע בתיקון כי דין התשלום לעובד על חשבון התגמול ודין יתרת התגמול כדין שכר עבודה. לפיכך, מעביד שלא ישלם את התשלומים האמורים במועד, חשוף לסנקציות בגין הלנת שכר עפ"י חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958. בנוסף, תוקן חוק הגנת השכר באופן המחייב את המעביד לפרט בתלוש השכר של העובד את התשלום על חשבון התגמול ואת יתרת התגמול המשולמים לעובד.

החוק יחול על תגמול המגיע בעד שירות מילואים שחל מיום 2.3.11, אף אם השירות החל קודם לכן.

אני לרשותכם בכל שאלה או הבהרה: krefaeli@gscb-law.co.il