צו הרחבה חדש: שיפור תנאי פנסיה חובה לכלל העובדים במשק

5 באוקטובר 2011 | נכתב ע"י


ביום 3.8.11 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה חדש להסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 6.3.11 (להלן: "צו ההרחבה" או "הצו"). צו ההרחבה יחול על כלל העובדים והמעבידים בישראל החל ממועד פרסומו בימים הקרובים. הצו מבטל ומחליף את צו ההרחבה הקודם לביטוח פנסיוני מקיף במשק, שחל מיום 1.1.08.

משרד התמ"ת מדווח כי בעקבות צו ההרחבה הקודם, אשר קבע לראשונה זכות של כלל העובדים במשק לביטוח פנסיוני, הצטרפו למעגל המבוטחים כ- 800 אלף עובדים. לאחר שהוטמעה בהצלחה במשק החובה לערוך ביטוח פנסיוני לכל עובד, מביא עמו הצו החדש שיפור בתנאי הפנסיה. בסופו של התהליך, החל משנת 2014, יהיו שיעורי ההפרשות הקבועים בצו זהים לשיעורים המקובלים במשק לעובדים בעלי הסדר פנסיוני "מלא".

להלן השינויים העיקריים שהצו החדש מביא עמו ביחס לצו הקודם:

  • שונו שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני, כך שמשנת 2014 ואילך יושוו השיעורים המתחייבים מן הצו לשיעורים המקובלים בביטוח פנסיוני "מלא". להלן טבלת ההפרשות המעודכנת החל משנת 2011 ואילך:

החל מיום… ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

  • החל משנת 2014, הסדר פנסיה אשר במסגרתו המעביד והעובד מפרישים יחד פחות מ- 17.5% משכרו של העובד (לתגמולים ולפיצויים) לא ייראה כהסדר מיטיב. המשמעות היא כי על העובד יחולו הוראות הצו ועל המעביד יהיה לפעול בהתאם לשיעורים האמורים לעיל וליתר התנאים הקבועים בצו.
  • במקרים שבהם מעביד מחויב לבטח את עובדיו בהסדר פנסיה שתנאיו טובים יותר מאלו אשר בצו ההרחבה, אולם חובתו קמה לאחר תקופה ארוכה יותר מזו הקבועה בצו, למשל לאחר השלמת תקופת ניסיון של שנה במקום העבודה,  יחולו הוראות הצו במהלך תקופת ההמתנה להסדר הטוב יותר.
  • תוקנה אי בהירות שהייתה בצו הקודם ביחס לביצוע הפרשות לעובדים שהנם מעל גיל פרישה. קיימת חובה לערוך ביטוח פנסיוני גם לעובדים מעל גיל פרישה, אלא אם הם מקבלים קצבה שאינה מן הביטוח הלאומי.

לסיכום – על כל המעבידים במשק ליישם אצלם את הוראות הצו החדש ולוודא כי לכל עובדיהם ייערך ביטוח פנסיוני מתאים. הפרת הוראות הצו ואי עריכת ביטוח מתאים כמתחייב על פיו מעמידה את המעביד בסיכון גדול. במקרה של נכות או מוות חלילה של העובד, המעביד עשוי למצוא את עצמו נתבע לשלם סכומי עתק אשר היו אמורים להיות משולמים מכוח הביטוח הפנסיוני שהמעביד היה אמור לערוך לעובד.

סקירה זו כוללת את עיקרי צו ההרחבה בלבד ואינה סקירה מקיפה. אין בה להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

אני לרשותכם בכל שאלה או הבהרה  krefaeli@gscb-law.co.il