העלאת שיעור דמי המחלה- תיקון חוק דמי מחלה

14 באפריל 2011 | נכתב ע"י

בוחן קצר: כמה ימי עבודה אבדו בחודש ינואר השנה וכמה כסף הפסיד המשק? התשובה בסוף הפוסט…. 

חוק דמי מחלה נועד לאפשר לעובדים ולבני משפחותיהם להתקיים בכבוד, גם אם העובד חולה ואינו מסוגל לבצע את עבודתו. החוק מחייב מעסיקים לשלם לעובדים שכר עבור התקופה במהלכה לא יכלו לעבוד בגלל שסבלו ממחלה. הזכאות לשכר היא חלקית בימים הראשונים של המחלה, כיון שהמחוקק רוצה למנוע ניצול לרעה של החוק.  

ביום 22.3.11, התקבל בכנסת תיקון לחוק דמי מחלה, שעניינו העלאת גובה דמי המחלה לעובדים.

מטרת התיקון היא להעלות את שיעור דמי המחלה המשולמים החל ביום השני והשלישי למחלה, למחצית משכר העבודה הרגיל של העובד, והחל מן היום הרביעי למחלה, לשכר עבודה מלא. בגין היום הראשון למחלה נותר המצב ללא שינוי – אין זכאות לדמי מחלה.

להלן טבלה המשקפת את השינוי בעקבות התיקון:

יום המחלה

לפני התיקון

לאחר התיקון

ראשון

אין זכאות

אין זכאות

שני + שלישי

37.5% מן השכר

50% מן השכר

רביעי ואילך

75% מן השכר

100% מן בשכר

 

בנוסף להעלאת שיעור דמי המחלה, שונתה ההוראה העוסקת בחישוב דמי מחלה יחסיים בגין חודש עבודה חלקי אצל המעביד. אם עד כה חודש עבודה מלא נחשב כ- 25 ימי עבודה, הרי שמעתה, במקומות עבודה שבהם נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים, ייחשבו 21 ושני שליש ימי עבודה כחודש מלא. יוזכר כי הזכאות לחודש מלא היא 1.5 ימי מחלה.

תחילת החוק ביום 1 באפריל 2011 והוא יחול על דמי מחלה המגיעים בגין מחלה מיום זה ואילך, אף אם המחלה החלה קודם לכן.

בהצעת החוק נכתב כי החוק תוקן כיוון שדמי המחלה מהווים תשלום סוציאלי המסייע לעובד ומשפחתו להתקיים בזמן מחלתו. עם זאת, מעסיקים רבים חוששים כי העלאת שיעור דמי המחלה יביא עובדים רבים לנצל את ימי המחלה הצבורים שלהם לצורך יציאה לחופשה. חשש זה עולה בעיקר לנוכח הקלות היחסית שבה ניתן לקבל אישור מחלה מאת רופאי המשפחה בקופות החולים. כעת נותר לראות האם שיעור ימי המחלה במשק יעלה באופן משמעותי בעקבות התיקון.

והתשובה לשאלה שבפתיח– כ- 720 אלף (!) ימי עבודה אבדו בחודש ינואר השנה והמשק הפסיד כ-300 מיליון שקלים בחודש ינואר לבדו. מעניין יהיה להשוות את הנתון לחודש ינואר 2012…

אני לרשותכם בכל שאלה או הבהרה: krefaeli@gscb-law.co.il